ชุดการเรียนการสอนที่1

วิชาวิทยาศาสตร์

Advertisements

บทคัดย่อปี2556

ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) โดยใช้ชุดการเรียนที่เน้นการเรียนเชิงรุก
ชื่อ –ชื่อสกุลผู้วิจัย นางสาวสุดา ธนพิบูลกุล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ปีที่ทำวิจัยเสร็จ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดการเรียนที่เน้นการเรียนเชิงรุก
วิชาวิทยาศาสตร์ว22101 โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2หลังเรียนด้วยชุดการเรียนที่เน้นการเรียนเชิงรุก วิชาวิทยาศาสตร์ ว22101 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 1 ห้องเรียน 43 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยชุดการเรียนที่เน้นการเรียนเชิงรุก วิชาวิทยาศาสตร์ ว22101 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดการเรียนที่เน้นการเรียนเชิงรุก วิชาวิทยาศาสตร์ ว22101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 81.89/81.96 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ที่เรียนด้วยชุดการเรียน
ที่เน้นการเรียนเชิงรุก วิชาวิทยาศาสตร์ ว22101หลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01