บทคัดย่อปี2557

ผลงานวิจัย การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์(ว22101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) โดยใช้ชุดการเรียนการสอนเชิงรุก
ผู้วิจัย นางสาวสุดา ธนพิบูลกุล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ปีที่วิจัย 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนเชิงรุก
วิชาวิทยาศาสตร์(ว22101) โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 80/80ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2หลังเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนเชิงรุก วิชาวิทยาศาสตร์(ว22101)ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนการสอนเชิงรุก วิชาวิทยาศาสตร์ (ว22101)และสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนเชิงรุก วิชาวิทยาศาสตร์(ว22101)กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 3 ห้องเรียน รวม 102 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม(cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยชุดการเรียนการสอนเชิงรุก วิชาวิทยาศาสตร์(ว22101)แบบฝึกหัด แบบทดสอบท้ายชุดการเรียนการสอนเชิงรุกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอ้างอิง คือ t – test
แบบ Dependent Samples
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดการเรียนการสอนเชิงรุก วิชาวิทยาศาสตร์(ว22101) สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 85.06/84.50ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ที่เรียนด้วย
ชุดการเรียนการสอนเชิงรุก วิชาวิทยาศาสตร์(ว22101) หลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนการสอนเชิงรุก วิชาวิทยาศาสตร์(ว22101)
มีค่าเท่ากับ 0.62
4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้
ชุดการเรียนการสอนเชิงรุก วิชาวิทยาศาสตร์(ว22101)อยู่ในระดับมาก

Advertisements